VÄHITTÄISKAUPAN TIETOSUOJASELOSTE INCHCAPE MOTORS FINLAND OY

Miten Jaguar Land Rover käsittelee henkilötietoja?
Evästekäytäntö

1. Yleistä
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Inchcape Motors Finland Oy (“Inchcape” tai “me” tai ”rekisterinpitäjä”) käsittelee henkilötietoja ajoneuvojen vähittäiskaupan yhteydessä; mitä henkilötietoja Inchcape kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa, ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Inchcape noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Inchcape:n vähittäiskaupassa tarjoamiin ajoneuvoihin ja muihin tuotteisiin ja palveluihin myymälöissä, näyttelytiloissa, verkkosivuilla ja muissa verkkopalveluissa sekä markkinoinnin välityksellä (”Tuotteet” ja ”Palvelut”). Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joiden henkilötietoja käsitellään Tuotteiden ja Palvelujen yhteydessä. Lisäksi tietosuojaselostetta sovelletaan palvelujentarjoajien ja muiden ulkoisten kumppaniemme edustajien henkilötietojen käsittelyyn.

Olemme sitoutuneet suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) ja muuta soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (rekisteröityä) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä myös ulkoisille verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot, ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai ulkoisten palvelujen tietosuojaselosteista tai -käytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä verkkosivuillamme olevia linkkejä). Tarjoamme nämä linkit vain lisätietona palvellaksemme sinua paremmin.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

2.1. Rekisterinpitäjä:
Inchcape Motors Finland Oy, Vähittäiskauppa
Y-tunnus: 0900989-6
Osoite: Laivalahdenkatu 8 A, 00880 Helsinki, Suomi

Inchcape Motors Finland Oy kuuluu Inchcape PLC -konserniin, joka on maailmanlaajuinen jakelu- ja jälleenmyyntiyhtiö korkealuokkaisten ja luksusautojen alalla. Inchcape PLC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja yhtiö on listattu Lontoon pörssissä.

2.2. Yhteyshenkilö:
Satu Holm
satu.holm@inchcape.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:
•    Tuotteiden ja Palveluiden tilaaminen ja asiakkaan antama toimeksianto
•    Tuotteiden ja Palveluiden toimittaminen
•    Asiakaspalvelu ja viestintä
•    Asiakassuhteen hoito
•    Tuotteiden ja Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
•    Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen
•    Markkinointi mukaan lukien markkinatutkimukset, muu markkinoinnin edistäminen ja analyysit sekä statistiikan tuottaminen ja markkinoinnin tehon mittaaminen
•    Verkkosivustomme käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä verkkosivustomme käyttäjäliikenteen seuranta
•    Koeajojen järjestäminen ja seuranta
•    Takaisinsoitot ja palvelukampanjat
•    Hallinnolliset toimenpiteet
•    Laskutus ja luottotietoselvitykset
•    Ajoneuvon huollon ja teknisten palveluiden tarjoaminen
•    Takuu- ja tuotevastuuvelvollisuuksien sekä virhevastuuasioiden hoitaminen
•    Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen (esim. kirjanpito ja muu erityislainsäädäntö) ja raportointivelvollisuuksien hoitaminen, kuten verolainsäädäntöön liittyvä raportointi
•    Väärinkäytösten estäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiassa rekisteröidyn ja Inchcapen välisen sopimuksen toteuttaminen tai valmistelu ja Inchcapen oikeutetut edut. Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat esimerkiksi Tuotteiden ja Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen, asiakaspalvelu ja viestintä, asiakassuhteen hoito, asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen, markkinointi, verkkosivustomme käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä käyttäjäliikenteen seuranta ja väärinkäytösten estäminen. Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Annamme pyynnöstä lisätietoja tähän käsittelyyn liittyen.

Kun käsittelemme henkilötietoja lainsäännön vaatimusten noudattamiseksi tai takuu- ja tuotevastuuseen sekä virhevastuuseen liittyvien velvoitteiden mukaisesti tai raportointivelvoitteidemme hoitamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti oikeudellinen velvoite.

Kun henkilötietoja käytetään sähköiseen suoramarkkinointiin, markkinointi perustuu lain edellytysten mukaisesti suostumukseen, jonka rekisteröity voi perua milloin tahansa. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet
Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Henkilötietoryhmät ja esimerkkejä tietosisällöstä:
1.    Potentiaalisia asiakkaita ja asiakkaita koskevat tiedot: nimi, puhelinnumero, osoite, nykyinen ajoneuvo ja sen rekisterinumero, sähköpostiosoite, asiakastyyppi (yksityinen/yritys), asiakkaan työnantaja (leasing tarkoitukseen), asiointikieli
2.    Koeajolupiin liittyvät henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, henkilötunnus, osoite ja yrityksen tiedot
3.    Laskutustiedot: laskun tunniste, velan määrä, luottotiedot
4.    Teknisiin palveluihin liittyvät tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, ajoneuvon tunnistetieto ja rekisterinumero.
5.    Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot: tiedot asiakassopimuksesta, asiakaspalaute, reklamaatiot ja muu asiakasviestintä
6.    Markkinointitiedot: yhteystiedot, ajoneuvon tiedot, markkinointimieltymykset, tapahtumat, kilpailut ja tutkimukset, markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot (vapaaehtoinen)
7.    Tuntemistiedot: rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) määrittämät tuntemistiedot.
8.    Sähköiset tunnistetiedot ja laitetiedot: evästetiedot, hakutiedot, käyttöjärjestelmä, palvelin ja domain, verkon selailutiedot, yleiset IP-osoitteeseen perustuvat paikannustiedot tai mobiililaitteesta saatu paikannustieto
9.    Muut rekisteröidyn toimittamat henkilötiedot (kuten erilaiset pyynnöt)

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi ja siihen liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi ja oikeuksien toteuttamiseksi sekä Tuotteiden ja Palveluiden tarjoamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi. Ilman tietojen antamista Tuotteiden ja Palveluiden toimittaminen ei ole mahdollista.

Pääasialliset tietolähteet:
•    Rekisteröity toimittaa meille tietoja esimerkiksi, kun hän ottaa yhteyttä meihin, vieraillessaan myymälässä tai Tuotteidemme ja Palveluidemme käytön yhteydessä sekä verkkosivustomme, sen mahdollisen chat-toiminnon ja yhteydenottolomakkeen sekä sosiaalinen median kautta.
•    Automaattisesti kerätyistä tiedot, jotka muodostuvat rekisteröidyn käyttäessä Tuotteitamme ja Palveluitamme esim. verkkosivuvierailut.
•    Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot, kuten ajoneuvorekisteröintipalveluista ja muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä kolmansien osapuolten toimittajilta (esim. verkkosivujen ylläpito).

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei henkilötietoja tarvita oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan anonyymeiksi.

Tietojen säilyttämisaika vaihtelee henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä, kuten myös tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti. Ajoneuvon kauppakirjoja ja muuta kauppaan liittyvää materiaalia säilytetään lakisääteisten ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden ja vastuiden takia pääsääntöisesti 11 vuoden ajan kaupan tekemisestä.

Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan.

Koeajoon liittyviä asiakirjoja säilytetään pääasiallisesti 5 vuoden ajan.

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja säilytetään pääasiassa 12 kuukauden ajan.

Voimme lainsäädännön edellytysten mukaisesti käsitellä henkilötietoja markkinointiin asiakassuhteen päätyttyä, tai jos rekisteröity on antanut yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun tai arvonnan yhteydessä tai verkkosivujen kautta tai tilannut sähköisen uutiskirjeen.

Yhteisöjen osalta rekisteröidyn henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana Inchcapen suuntaan.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista.

6. Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja voidaan siirtää Inchcape PLC-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti tämän tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja luovutetaan automerkkien valmistajille, joita Inchcape PLC edustaa, kuten Jaguar & Land Rover Limited. Lisätietoja henkilötietojen luovutuksesta Jaguar & Land Rover Limited:lle on saatavilla tämän selosteen osiossa ”Mitä henkilötietoja luovutetaan Jaguar Land Roverille ja sen valtuuttamalle Jälleenmyyjälle, ja miten Jaguar Land Rover ja sen valtuuttama Jälleenmyyjä] käyttää niitä”.

Inchcape voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia tai muita kolmansia tahoja, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijän asemassa. Olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa tai Tuotteidemme ja Palveluidemme väärinkäytösten selvittämiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Mikäli Inchcape tai Inchcape PLC-konserni on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille.
Henkilötietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita niiden maiden osalta, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. 


Seuraavat vastaanottajat voivat käsitellä henkilötietoja ETA:n ulkopuolella: Jaguar & Land Rover Limited, CDK Global (Finland) Oy sekä Salesforce.com Inc. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirroista ja suojamekanismeista.

7. Henkilötietojen suojaus
Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen turvaamiseksi. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Säilytämme tietoja lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille ja suojatuissa IT-ympäristöissä. IT-ympäristöt ovat suojattu palomuureilla ja muilla asianmukaisilla toimenpiteillä sekä kehittyneellä valvonnalla. Vaadimme myös henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilta palveluntarjoajilta asianmukaisia menetelmiä henkilötietojen suojaamiseksi.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä. Työntekijöillä ja käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.
•    Oikeus päästä henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus päästä henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilötiedoista.
•    Oikeus henkilötietojen oikaisuun. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista.

•    Oikeus henkilötietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Mikäli henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi sopimusvelvoitteen toteuttamiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen erimielisyyden selvittämiseksi, ei poistopyyntöä voida aina toteuttaa.
•    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnössä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa henkilötietoihin pääsyä.
•    Oikeus tietojen siirtämiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia toimittamiensa, automaattisesti käsiteltävien henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen.
•    Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
•    Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus. Suostumuksen perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Lisäksi rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin ja voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

Oikeuksien käyttäminen
Voit lähettää pyynnön käyttämällä sitä sähköpostia joka sinulla on käytössä tiedoissamme. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Voimme pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidaksemme täyttää edellä mainitut pyynnöt.

Käsittelemme pyyntösi saatuamme kaikki pyyntöösi liittyvät tarpeelliset tiedot (ml. henkilöllisyyden varmistaminen). Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta.

Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan kirjallisesti. Voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat suhteettoman toistuvia, kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti.
Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain tarpeen vaatiessa. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Viimeisin versio on saatavilla verkkosivustollamme ja myymälöissä.

Tietosuojaseloste on julkaistu 16.12.2020

Mitä henkilötietoja luovutetaan Jaguar Land Roverille [ja sen valtuuttamalle Jälleenmyyjälle] ja miten Jaguar Land Rover [ja sen valtuuttama Jälleenmyyjä] käyttää niitä

Tässä selosteessa Inchcape Motors Finland Oy:n vähittäiskauppa on Jaguar Land Roverin valtuuttama Jälleenmyyjä Suomessa.

Inchcape Motors Finland Oy on osa itsenäisten yritysten verkostoa (johon viittaamme tässä selosteessa termillä Jaguar Land Rover Vähittäismyyntiverkosto). Jokainen yritys tarjoaa palveluita, jotka tukevat Jaguar Land Rover -asiakkaita. Yritykset voivat tarjota palveluita, jotka edistävät niiden sopimussuhteiden asianmukaista käsittelyä, joissa Jaguar Land Rover -ajoneuvon omistaja on osapuolena (erityisesti liittyen ajoneuvon, osien tai lisävarusteiden ostosopimukseen, leasing-/rahoitussopimukseen, työ-/takuutilaukseen), tai ne tarjoavat palveluita, jotka tukevat Jaguar Land Rover -asiakasta tai potentiaalista asiakasta esimerkiksi sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamisessa pyynnöstä (esimerkiksi koeajo tai esite).

Inchcape Motors Finland Oy voi ajoittain kerätä henkilötietoja joko suoraan sinulta tai Jaguar Land Roverin, sen konserniyhtiöiden tai Jaguar Land Rover Vähittäismyyntiverkoston ja sen yhteistyökumppaneiden kautta. Kerättävät tiedot kerrotaan sinulle aina selkeästi lomakkeissa ja muissa asiakirjoissa, jotka ovat sinun nähtävilläsi tietojen keräämisen yhteydessä.

Henkilötietoja luovutetaan Jaguar Land Roverille (ja voidaan luovuttaa sen konserniyhtiöille ja muille yksilöidyille kolmansille osapuolille, kuten Jaguar Land Rover Vähittäismyyntiverkostolle) tässä selosteessa mainittuja tarkoituksia varten ja kuten alla linkitetyissä tietosuojaselosteissa on kuvattu.

Henkilötiedot voivat sisältää tietoja, kuten sinun nimesi, sähköpostiosoitteesi, maasi, yksilöimistietosi sisältäen syntymäajan ja -paikan, yhteystietosi ja valintasi ja asiakasprofiilisi (esim. siviilisääty, ajoneuvojen määrä, mahdolliset toivomukset koskien ajoneuvon hankintaa ja palveluita) sekä ostettujen ajoneuvojen tiedot tai Jaguar Land Roverin tai sen vähittäismyyjäverkoston kanssa tehdyt liiketoimet ja soveltuvat pankkitiedot. Jaguar Land Rover voi myös yhdistää ja aggregoida sinulta tai vähittäismyyjiltämme ja yhteistyökumppaneiltamme saatuja tietoja erilaisten sen brändien tai palveluiden kanssa suorittamiesi vuorovaikutustilanteiden kanssa.
Kun pyydät tietoja, suostut vastaanottamaan tietoja tai hankit Jaguar Land Rover -ajoneuvon Inchcape Motors Finland Oy:ltä, antamasi tiedot luovutetaan Jaguar Land Roverille ja niitä käsitellään pyyntösi hallinnointiin tai ajoneuvon hankkimiseen liittyviin tarkoituksiin. Erityisesti tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

1.    Tilaustesi hallinnointiin, palveluiden suorittamiseen (sisältäen, mutta ei rajoittuen, soveltuvat ajoneuvon ohjelmistopäivitykset) sekä tietoihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvien pyyntöjesi edistämiseen;
2.    Kun saat palvelua (esimerkiksi koeajo) tai hankit Jaguar Land Rover -ajoneuvon, saamasi palvelu sisältää Jaguar Land Roverin tyytyväisyyskyselyn. Nämä auttavat meitä ymmärtämään, millaisen kokemuksen olet saanut, ja Jaguar Land Rover voi käyttää niitä toimittamiisi kommentteihin liittyviin jatkotoimenpiteisiin ja suorittaakseen arviointeja tuotteiden ja palveluiden laadun parantamiseksi. Jaguar Land Roverilla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja toimittaakseen tuotteitaan ja palveluitaan. Jaguar Land Roverilla on myös oikeutettu etu, kun se lähettää kyselyitä kehittääkseen asiakassuhdettaan olemassa olevien asiakkaidensa kanssa sekä arvioidakseen palveluiden suorittamista ja tasoa. Jos haluat lisätietoja Jaguar Land Roverin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menettelyistä, tutustu Jaguar Land Roverin alla linkitettyihin tietosuojaselosteisiin. Osana oikeutettuun etuun liittyvää punnintaa voit valita sinulle sähköpostitse lähetetyissä kyselyissä, että et halua enää vastaanottaa kyselyitä.
3.    Jos hankit meiltä Jaguar Land Rover -ajoneuvon rahoitussopimuksella, rahoituspalvelun tarjoaja voi toimittaa meille ja Jaguar Land Roverille ajoittain tietoja sopimuksestasi. Jaguar Land Roverille luovutettavat tiedot voivat sisältää tietoja koskien sopimuskautta, veloituksia ja maksuja, sopimuksen numeroa, yhteystietoja, sopimuksen alku- ja loppupäivämäärää sekä ajoneuvon tietoja. Jaguar Land Rover käsittelee ja käyttää saamiaan henkilötietoja alla ja tietosuojaselosteessaan kuvattuihin tarkoituksiin (linkit alla). Mikäli se on sallittua ja rahoitussopimuksesi alkuperäisen sopimuskauden lähestyessä loppuaan, Jaguar Land Rover voi käyttää yhteystietojasi toimittaakseen sinulle uutisia samankaltaisista tuotteista tai palveluista, jotka voivat kiinnostaa sinua.
4.    Voit antaa meille suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen Jaguar Land Roverilta valitsemalla tätä koskevan vaihtoehdon markkinointi- tai rekisteröintilomakkeella. Luovutamme nämä markkinointiluvat Jaguar Land Roverille;
5.    Jaguar Land Rover käyttää tietoja tarkoituksiin, jotka sisältävät analytiikkaa, tutkimusta ja kehitystä, markkinointia ja markkinatutkimusta, asiakas- ja palvelutyytyväisyyttä sekä tuotteita ja palveluita koskevia kehitysohjelmia, ymmärtääkseen paremmin palvelukokemuksiasi, kehittääkseen Jaguar Land Rover -tuotteita ja palveluita, sekä tehdäkseen liiketoimesi ja yhteydenpitosi Jaguar Land Roverin ja sen vähittäismyyjäverkoston kanssa yksilöllisemmäksi ja nautinnollisemmaksi. Kaikki tiedot liittyen tarkoituksiin, joihin Jaguar Land Rover käsittelee henkilötietoja, ovat saatavilla alla linkitetyissä tietosuojaselosteissa.

Jaguar Land Rover voi luovuttaa ajoittain tietosuojaselosteensa mukaisesti tietoja siinä yksilöidyille vastaanottajatahoille tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Jos näin tapahtuu, Jaguar Land Rover edellyttää, että tietojasi käsittelevät kolmannet osapuolet noudattavat soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Tiedot siitä, miten Jaguar Land Rover ja sen konserniyhtiöt käsittelevät ja suojaavat henkilötietojasi ovat saatavilla alla:
Verkkosivusto:    www.jaguar.fi  www.jaguar.com  www.landrover.fi www.landrover.com

InControl:    incontrol.jaguar.com     incontrol.landrover.com

Kysymyksiä Jaguar Land Roverille?

Sinulla on oikeus saada tietoosi, mitä tietoja Jaguar Land Rover säilyttää sinusta ja tehdä tarvittaessa oikaisuja. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä olemaan käyttämättä tietojasi tietyissä tilanteissa, kuten markkinointitarkoituksiin. Voit jättää antamatta suostumuksesi markkinointi- ja rekisteröintilomakkeissa. Kaikki tiedot tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ovat saatavilla Jaguar Land Roverin yllä linkitetyissä tietosuojaselosteissa.
Mikäli sinulla on tiettyjä kysymyksiä, joita ei ole käsitelty tässä osiossa, tai jos haluat tietää, mitä tietoja säilytämme sinusta tällä hetkellä, ota yhteyttä:

Vähittäismyyjän suorittamaan tietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voit lähettää sähköpostitse info.helsinki@inchcape.fi.

Jaguar Land Roverin maahantuojan suorittamaan tietojen käsittelyyn liittyvien kysymyksien osalta, katso:
Tietosuojaseloste   
Verkkosivusto:    https://www.jaguar.fi/tietojen-tarkastus, https://www.landrover.fi/tietojen-tarkastus

Tai ole yhteydessä PrivacyJLR@inchcape.fi

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Keräämme sivustollamme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi.
Pysyvä eväste (”persistent cookie”) tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle määritellyksi ajanjaksoksi, joka voi vaihdella istunnon kestosta muutamaan vuoteen, taikka siihen saakka, kunnes käyttäjä poistaa evästeen. Istuntokohtainen eväste (”session cookie”) tallennetaan käyttäjän selaimen välimuistiin istunnon ajaksi.
Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
•    Käyttäjän IP-osoite;
•    Kellonaika;
•    Käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;
•    Selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä;
•    mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen;
•    ja miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle.

Sivustomme saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”kolmannen osapuolen evästeet”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Mihin tarkoituksiin käytämme evästeitä?
Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Evästeiden pääasiallisetkäyttötarkoitukset:
•    Sivuston toiminnan varmistaminen
•    Toiminallisuuksien tarjoaminen käyttäjille
•    Analytiikka sekä suorituskyvyn ja kävijämäärien mittaaminen
•    Keino kohdentaa mainontaa ja markkinointia vastaanottajalle relevantilla tavalla sekä rajoittaa mainontaa
•    Mainonnan ja kampanjoiden tehon mittaaminen

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla
Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.
Sivustolla käytetyt evästeet
Olemme jaotelleet käyttämämme evästeet niiden käyttötarkoitusten mukaan seuraavan jaotuksen mukaisesti:
1.    Automaattiset evästeet
2.    Toiminnalliset evästeet (sisältää anonyymin analytiikan)
3.    Mainonta- ja kohdentamisevästeet

Automaattiset evästeet
Automaattiset evästeet ovat tarpeellisia sivustomme toiminnan kannalta. Ilman näitä evästeitä sivustomme ei toimi suunnitellulla tavalla. Automaattisten evästeiden käyttötarkoituksena on mahdollistaa perustoiminallisuuksien toiminta.

Toiminnalliset evästeet
Toiminnallisten evästeiden käyttötarkoituksena on tarjota parempia ja yksilöllisempiä toimintoja. Toiminnalliset evästeet sisältävät anonyymin analytiikan. Analytiikkaevästeiden käyttötarkoituksena on kerätä tietoa palveluidemme käyntimääristä ja esimerkiksi sivustoillemme tulevan liikenteen lähteistä. Analytiikkaevästeet auttavat meitä mm. ymmärtämään, kuinka palveluissamme liikutaan ja mittamaan palveluidemme suorituskykyä. Niiden avulla pystymme kehittämään palveluitamme.

Mainonta- ja kohdentamisevästeet
Mainonta- ja kohdentamisevästeiden käyttötarkoituksena on tarjota sisältöä, joka on lähempänä kiinnostuksen kohteitasi. Käytämme evästeitä kohdentaaksemme sinulle relevantimpaa mainontaa sekä mainonnan rajoittamiseen.

Sivustomme sisältää myös sellaisten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen asettamia evästeitä, joiden perusteella voidaan analysoida sitä, miten olet toiminut sivustollamme tai mitkä asiat ovat kiinnostaneet sinua sijoittaaksesi sinut kohderyhmään. Näiden tietojen perusteella sinulle voidaan kohdentaa mainontaa myös kolmansien osapuolien palveluissa.

Evästeiden käytön hallitseminen ja kohdennetun mainonnan estäminen
Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit esimerkiksi sallia vain ensimmäisen osapuolen evästeet.

Jos et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit säätää selaimesi asetuksista, että evästeet eivät tallennu selaimellesi (ns. incognito tai private browsing-asetus). Mobiililaitteiden osalta voit myös säätää laitteesi ja sovelluksiesi asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.

Lisäksi voit tyhjentää evästeet selaimesi asetuksista. Huomioithan kuitenkin, että evästeiden tyhjentäminen ei lopeta tietojen keruuta, vaan kerääminen alkaa uudelleen käytettäessä sivustoamme.
Lisätietoja evästeiden hallinnasta, estämisestä ja tyhjentämisestä löydät selaimesi ohjeista. Alla linkit yleisesti käytettyjen selainten ohjeisiin evästeiden hallinnasta.

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Voit halutessasi estää evästeiden tallentumisen Google Analytics –analytiikka työkaluun lataamalla ja asentamalla selaimeesi add-on –lisäosan. Lisäosan löydät esimerkiksi täältä.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen Youronlinechoices-sivustolla, johon pääset tästä.

Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi. Kohdentamisen estäminen ei myöskään estä mainonnan näkymistä sivustollamme, niiden sisältö ei vaan välttämättä ole niin kiinnostavaa sinulle.

Lisätietoja
Annamme mielellämme lisätietoja evästeiden käytöstä. Yhteystiedot tietosuojaselosteen kohdassa 2.